На 02.12.2020 г. онлайн се проведе петото заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF. Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

Партньорите представиха работата си по проекта.

Една от темите беше измерването на поведението на участниците в уъркшопите за работа по темата за онлайн насилието, основано на пола.

Италианците Аретес обясниха как са разработили Методиката и въпросите към въпросниците за младите хора. По-специално, те показаха слайдове, описващи всеки един от семинарите със следните елементи: тема на семинара, заглавие, функционални цели, заглавия на 4-те дейности на семинара, специфична тема, напречни въпроси, ключови компетенции, цел за промяна на поведението, въпрос 1 и относителна скала, въпрос 2 и относителна скала. За въпросниците ПРЕДИ те планират да изготвят 16 въпроса (по 2 на Семинар), докато във въпросника СЛЕД ще изготвят същите 16 въпроса + някои други въпроси относно самооценката на опита (дали и как младите хора възприемат промяната в себе си), освен въпрос, какви работилници са тествали.

Януари 19, 2022

Проект: "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие"