1/ В Семейството:

-   там най-често се случва основаното но пола насилие;

-   това е контекста, в който се подготвят членовете за предстоящия социален живот, формират се джендър стереотипи и нагласи за разделението на труда между половете;


-   там е мястото, където се упражняват формите на физическо насилие /побой от страна на съпруга, сексуално насилие/ и/или физическо насилие. /Домашното насилие може също да се прояви чрез такива посегателства като ограничаване на личната свобода, принудителен брак, уреден от семейството на жената без нейно съгласие, заплахи, обиди или неглижиране, непосредствен контрол над женската сексуалност  било чрез принудителна бременност, било чрез принуждаване към аборт/.

-   предвид факта, че насилието в семейството и в домакинството се случва у дома, на него често се гледа като на „личен” проблем, а информация за него липсва.

2/ Общността или обществото като цяло:

-         в качеството си на група, скрепена въз основа на социална, културна, религиозна или етническа съпринадлежност, обществото увековечава съществуващата  семейна структура  и неравнопоставеност;

-         оправдава поведението на мъжете насилници, с което се цели установяване на контрол над жените в семейството и което  утвърждава увреждащите традиционни практики като побоя и телесните наказания.

-         работното място също би могло да бъде сцена на насилие. Както в правителствения сектор, така и в частните предприятия жените са уязвими що се отнася до сексуални посегателства и насилие с комерсиална насоченост /трафик с цел сексуална експлоатация/

 

3/ Държавата:

-        узаконява неравнопоставеността в семейството и обществото и увековечава полово обусловеното насилие, като приема дискриминиращи закони и политики или като прилага законите по начин, който е дискриминиращ.

-        е отговорна за толерирането на полово обусловеното насилие в неформален план /в семейството и в обществото/

-        доколкото държавата е отговорна за приемане на определени норми, гарантиращи живота и достойнството на всеки човек и поддържащи обществения ред, задължение на държавата е да установи и приложи мерки за изкореняване на полово обусловеното насилие

 

Април 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека