Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.

 Полово обусловено/ джендър базирано/ насилие:

-        Полово обусловено насилие е насилие срещу жени, основано на подчиненото положение на жените в обществото. Понятието включва всеки акт или заплаха от страна на мъже или доминираните от мъже институции, които нанасят физическа, сексуална или психологическа вреда на жени или момичета заради тяхната полова принадлежност. В повечето култури традиционните вярвания, нормите и социалните институции узаконяват и по този начин увековечават насилието срещу жени.

-        Полово обусловеното насилие включва физическо, сексуално и психологическо насилие като например домашно насилие, сексуален тормоз, включително изнасилване и посегателства над деца от страна на членове на техните семейства, насилствена бременност, сексуална експлоатация; увреждащи жените традиционни практики като например ритуални убийства в защита на честта, изгаряния и заливане с киселина; генитално осакатяване, насилие по време на въоръжен конфликт /например изнасилване и убийство/ и емоционален тормоз /например изнудване и използване на заплашителен език/. Трафикът на жени и момичета с цел проституция, насилствените бракове и сексуалният тормоз на работното място са допълнителни примери за насилие срещу жените.

-        Полово обусловеното насилие се случва както в „обществената”, така и в „частната” сфера. Такова насилие се упражнява не само в семейството и в общността, но понякога и от страна на самата държава посредством политиките и действията на държавните власти – полицейски, военни и имиграционни. Полово обусловеното насилие се случва във всички общества сред всички социални прослойки, като най-чести извършители на този вид насилие биват идентифицирани мъже, които са сред кръга познати на жените жертви. 

 

Юли 01, 2022

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека