Понастоящем екипът реализира следните проекти:

1. „Подкрепа на Фондация „Джендър алтернативи“ в усилията й за постигане на равнопоставеност на половете чрез предоставяне на консултации, водене на стратегически дела, организиране на конференции, семинари и обучения, извършване на изследвания и мониторинг”, (NoOCAY-14-499) финансиран от Фондация «ОУК» за периода юли 2014 - юни 2017г.

2. “Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие” - Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-521/21.12.2016г., сключен с Министерство на правосъдието. Проектът е фокусиран върху превенцията и преодоляването на домашното насилие сред децата и младежите, ефективна защита на правата и интересите на пострадалите чрез предоставянето на интердисциплинарни услуги – юридически и психо-социални консултации; ефективна работа с извършителите на домашно насилие в рамките на програма по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН; подобряване на уменията на прилагащите ЗЗДН и координиране на тяхната работа.

3. CONVEY: Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата в дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите. Проектът е съ-финансиран от Програмата на Европайския съюз „Права, равнопоставеност и гражданство“ и е в процес на реализиране от организации в 6 държави от ЕС: CESIE (Италия), „Усмивката на детето“ (Гърция), „Надежда за децата“ (Кипър), „Център за борба срещу сексуалното насилие – Корк“ (Ирландия), Фондация „Джендър алтернативи“ (България), Градски съвет - Уестминистър (Великобритания)

4. "Граждански мониторинг на Стратегиите за ромско включване" - Фондация „Джендър алтернативи“ става част от пилотен проект "Изграждане на капацитет на ромското гражданско общество и засилване на участието му в мониторинга на националните стратегии за интеграция на ромите". Пилотният проект се управлява от Европейската комисия, Генерална дирекция "Правосъдие и потребители" (Генерална дирекция "Правосъдие"). Тя се координира от Централноевропейския университет (CEU) в партньорство с Европейската мрежа на ромските организации за миграция (ERGO), Европейския център за правата на ромите (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) и Ромския образователен фонд (REF)

5. Проект “Изграждане на капацитет в Южно-Средиземноморския регион за диалог и мониторинг на жените в обществото (CSO WINS)” - https://www.euromedwomen.foundation/Реализирани проекти:

1.    „Осигуряване на устойчива правна и психо-социална подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие в област Пловдив“ финансиран от Фондация „OAK” (2013-2014 год.). Той представлява продължение на проекта, финансиран от Фондация „OAK”, в периода март 2012-февруари 2013 год. Основните програми по проекта са: психо-социално консултиране, правна помощ, работа със семейства и двойки, трудово посредничество и работа с извършители на домашно насилие. Екипът осигурява и процесуално представителство пред национални, регионални и международни съдилища. Дейността се осъществява в гр. Пловдив, ул. „4-ти януари“ №38, вх. В, ет. 2, ап. 4.


2.    „Осигуряване на устойчива правна и психо-социална подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие в област Пловдив“ финансиран от Фондация „OAK” в периода март 2012-февруари 2013 год.


3.     „Икономическо овластяване на жените” (финансиран от Платформата „Катапулт” на Глобалния Фонд за Жените, септември 2013-юни 2014 г.). Проектът предвижда създаването на Ресурсен център за социално уязвими жени в гр. Пловдив с цел подобряване на достъпа им до качествено обучение и образование. В периода Октомври 2013 год. – Юни 2014 год., жени от малцинствата (Роми, Турци), жертви на домашно насилие и самотни майки, разчитащи на социални помощи ще получат практически компютърни и езикови обучения по английски език, както и правни и кариерни консултации с цел натрупване на опит, знания и увереност, необходими за повишаване на тяхната конкурентноспособност на динамичния трудов пазар. Дейностите ще помагат на жените да анализират причините за бедност и насилие, свободно да изразят техните страхове и желания, както и да изградят необходимия им капацитет за активно участие в обществените процеси.

4. Проект № 15-00-262/2014 г. „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие - финансиран от Министерството на правосъдието на основание чл. 19, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие. Продължителност - 8 месеца, с начална дата 13.2.2015г.

5. Проект № 08-00-19/2015г. „Услуги за подкрепа на лица пострадали от домашно насилие и работа с лица извършители“ - Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи", финансиран от Министерството на правосъдието на основание чл. 19, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН).
Продължителност: 13 месеца, начало - 10.12.2015г.

6. Проект BG05/755 „Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора" - Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014; Период: 15 месеца (31.10.2014 год. – 31.01.2016 год.

7. „Подпомагане на правото на жертвите на трафик в България, Словакия и Румъния да получават правна помощ - подход, основан на правата на човека”, осъществяван благодарение на финансовата подкрепа на Програма „Превенция и борба с престъпността" на Европейска комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи“. Проектът се осъществява едновременно в трите държави. В България, от 2014 година, проектът се координира от Фондация „Асоциация Анимус” като Фондация "ДА" е партнираща страна


8. „Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможсности” - Фондация "ДА" е партньор на френската организация "Амикал дьо Нид". Проектът се реализира в рамките на 24 месеца с начало 15.09.2014 год. Дейностите се осъществяват с финансовата подкрепа на Програма "Превенция и борба с престъпността" на Европейската комисия - Генерална дирекция "Вътрешни работи".

9. "Мълчанието НЕ е злато" - Национална информационна кампания за превенцията на домашното насилие. Проектът е финансиран от Български фонд за жените в периода 01.09 - 31.12.2016г.


Екипът на Фондация „ДА” е добре познат на гражданите на град Пловдив и областта, а именно като екипа на Фондация ”Български център за джендър изследвания” – клон Пловдив.

От септември 2002г., екипът е реализирал множество програми и проекти в сферата на защита на човешките права и по-конкретно тези на жените и момичетата – с фокус върху пострадалите от полово базирано насилие и множествена дискриминация. Работата му беше финансирана основно от международни донорски организации, оценяващи необходимостта от подобни социални услуги. Поради осъзната нужда на екипа от придобиване на оперативна самостоятелност, независимост, включително и финансова, той учреди Фондация „Джендър алтернативи”.


Основни проекти реализирани от екипа на Фондация „ДА”, като част от работата на Фондация „БЦДИ” – клон Пловдив, са:

1. Проект “Пилотна схема за сътрудничество с Полицията при оказване правна помощ на жени – жертви на престъпления, основани на пола” - програма, финансирана от “Правна програма” на Фондация “Отворено общество” – гр. София, 2003-2004 г. В хода на проекта, правна помощ и консултации получиха повече от сто /100/ жени в София и Пловдив.


2. Проект “Устойчиво партньорство между Полицията и НПО в гр. София и Пловдив - за изработване  и прилагане на  нови европейски стандарти  за оказване на помощ на жертви на семейно насилие и на сексуални престъпления”, 2004-2005 г. В хода на работата по проекта беше създадена и оборудвана съвместна приемна на Фондацията и Полицията за предоставяне на първична правна помощ на жертви на домашно насилие и сексуални престъпления. Броят на консултациите е 62. Консултирани лица са 65 жертви на домашно насилие и сексуални престъпления, от тях двама мъже, единият непълнолетен. Осъществени са и 19 консултации по телефона, както и 10 консултации в офиса на Фондацията.


3. “Ефективна защита от множествена дискриминация на уязвими групи хора в гр. София и Пловдив - за изработване и прилагане на нови европейски стандарти за оказване правна помощ на жертви и на мониторинг на случаи на множествена дискриминация”, 2006 г. (в партньорство с Фондация ”Достоен живот”- София и ФРР ”Рома”- Пловдив). В рамките на проекта, повече от 50 жени бяха консултирани от адвокатите на Фондацията и бяха образувани повече от 10 производства пред Пловдивските съдилища.


4. „Проект за защита на жертви на домашно насилие в регион Пловдив – предоставяне на безплатна правна помощ и представителство пред съда”, 2007 г.
По проекта бяха извършени над 30 консултации, образувани бяха 11 дела по Закона за защита срещу домашно насилие. Реализирано беше представителство по едно наказателно дело за причинена тежка телесна повреда, заплаха за убийство и хулиганство – вследствие акт на домашно насилие. Осъществено беше сътрудничество с Фондация за грижи в общността “ДИВА”.


5. „Координирани усилия за изграждане на благоприятна среда за ефективно и устойчиво изпълнение на Закона за защита срещу домашното насилие”, 2007, финансиран от UNIFEM. Осъществени бяха обучения на съдии, адвокати и полиция. Проведени бяха семинари за представяне нуждата от прилагане на международните стандарти при водене на дела за защита срещу домашно насилие, както и за изпълнение на позитивните задължения на Държавата в подобни случаи. Проектът беше реализиран в София, Пловдив, Варна и Бургас в партньорство с Асоциация „Деметра”-Бургас и „Български фонд за жените”-София.


6. Проект „Овластяване на жените чрез консултации и водене на дела за защита срещу дискриминация на основание на пола  в заетостта”. Адвокатите от правната мрежа на Фондацията предоставиха безплатна правна помощ по Закона за защита от домашно насилие, както и по Закона за защита от дискриминация – в случаи на трудова дискриминация. Правната помощ беше предоставяна в приемна на Фондацията на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” №152, ет. 2, офис 211. Проектът на Фондацията подпомагаше жертви на домашно насилие и трудова дискриминация до края 2009 година. До месец юли 2009 год., проектът се осъществяваше със съдействието на Фондация за грижи в общността „ДИВА” – гр. Пловдив, осигуряваща психологическа помощ за жертвите на домашно насилие.


7. “Подкрепа на жени пострадали от домашно насилие чрез водене на съдебни производства по ЗЗДН”, финансиран от Фондация „OAK”, 2009-2010. На 16.02.2010 год., Областен съвет на Българския Червен Кръст (БЧК) – Пловдив, в сътрудничество с Фондация „Български център за джендър изследвания” – клон Пловдив и Община Пловдив разкриха Приемна за предоставяне на правни, психологически и социални услуги на лица, пострадали от домашно насилие. В периода 17.02.2010г. - 12.12.2010г. (без месец август) в Приемната бяха предоставени безплатни юридически консултации на 47 лица. Адвокатите на Фондация „БЦДИ” – клон Пловдив предоставиха повече от 20 консултации извън Приемната - по телефона, по изрично настояване на пострадалите, които нямат възможност да я посетят или имат спешна нужда от консултиране. В периода януари-август 2010г., на Телефона на доверието са регистрирани общо 1112 обаждания. Те касаеха преди всичко случаи на физическо насилие. В периода 17.02.2010г. - 12.12.2010г., със средства по проекта е финансирано образуването и процесуланото представителство по 9 дела по ЗЗДН и едно по СК. Адвокатите на Фондация „БЦДИ” – клон Пловдив водиха и повече от 20 производства по ЗЗДН, които не са финансирани по проекта.


8. “Правна помощ на уязвими групи жени пострадали от домашно насилие: чужденки, емигрантки, българки омъжени или имащи лични отношения с чужди граждани, жени с увреждания, жени от малцинствата и жени жертви на множествена дискриминация”, финансиран от Фондация „OAK”, 2011-2012. В периода март 2011-януари 2012 година, 15 производства бяха образувани по ЗЗДН, СК, НК и Европейската конвенция за защита правата на човека.


9. „Разкриване и предоставяне на комплекс от иновативни социални услуги в общността за превенция и преодоляване на социалното изключване на пълнолетни лица пострадали от домашно насилие в градовете София, Пловдив и Димитровград», финансиран по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» (2007-2012 год.). Основните програми по проекта са: правно, психо-социално консултиране, работа с двойки и с извършители на домашно насилие, трудово посредничество. В периода март 2011-януари 2012 год., повече от 125 лица са потърсили подкрепа в Бюрото на Фондацията, като преобладаващият брой са жени на възраст между 31 и 41 години.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека