На 22.05.2020 г. беше организирано второ заседание на Управителния комитет по проект „ON-OFF „Включете ума си, изключете онлайн насилието, основано на пола“.

То се проведе онлайн поради ограниченията на Covid-19.

Партньорите докладваха на консорциума за дейностите, които са предприели.

Едно от тях беше представянето от италианския партньор Aretes на частичните резултати от проучването, проведено от партньорите по проекта, сред учители и възпитатели, относно тяхната работа по отношение на насилието, основано на пола. Резултатите са полезни за развитието на предвидените по проекта работилници. Около 69% от участниците са направили дейности за онлайн насилие, основано на пола и стереотипи, но те обикновено включват експерти, така че е важно да се разработят уъркшопи, които да са ясни и да имат подробно описание, за да стимулират участието им и да им помогнат по време на прилагането.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека