OFF има за цел да разработи Модел, съдържащ стратегии за интервенция, които ще допринесат за предотвратяване на кибер сексуалното и основаното на пола насилие, като онлайн тормоза. Той се фокусира върху: изграждане на капацитет на учители/възпитатели, повишаване на осведомеността на младите и по-възрастни участници и широката общественост, образование и овластяване на момичета и момчета. Целта е да се борим с омаловажаването на този вид злоупотреба: наистина, “ON-OFF” съкращението иска да подчертае офлайн, конкретни, негативни последици от онлайн насилието. ON-OFF има за цел да се бори срещу половите стереотипи, като подпомага участниците да станат по-осъзнати за предразсъдъците и техните ефекти, насърчавайки по-ниската толерантност към насилието, основано на пола и подчертавайки тяхната взаимовръзка.

Проектът ще се фокусира върху кибер насилието, тъй като това е ново явление, особено разпространено сред младите хора, все още е подценявано и недооценено, също и от възрастните. Поради тази причина проектът включва, както младежи, така и учители/възпитатели и професионалисти, отговорни за тяхното образование, те като цяло не са наясно с явленията и са неподготвени да третират тези чувствителни въпроси. В проекта участват 6 партньорски организации от 5 европейски държави: България, Кипър, Гърция, Испания и Италия. Проектът е финансиран от Европейската комисия (Програма за права, равенство и гражданство), номер на споразумение за безвъзмездна помощ: 856696 — ON-OFF — REC-AG-2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018.

Продължителността на проекта е 24 месеца (ноември 2019 - ноември 2021).

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека