www.eeagrants.org

 

Дата: 22-23.01.2015 год.

Място: Конферентна зала на хотел „Реал“ - гр. Пловдив, ул. „Георги Войтех” №2

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Тема: Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на жертвите на домашно насилие

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София
www.animusassociation.org

 Таргет група: социални работници от Дирекции „Социално подпомагане“ в област Пловдив - от отделите „Социална закрила” и ”Социални услуги и хора с увреждания”, както и социални работници от изнесените работни места на ДСП в други общини и представител на Регионална дирекция „Социално подпомагане” - гр. Пловдив.

 

Участници: 30 участници от РДСП-Пловдив, РДСП-Пазарджик, ДСП-Пазарджик, ДСП-Родопи, ДСП-Марица, ДСП-Хисар, ДСП-Асеновград, ДСП-Стамболийски, ДСП-Пещера, ДСП-Раковски, ДСП-Пловдив, ДСП-Девин, Отдел Закрила на детето – Пловдив, Областна дирекция на Българския червен кръст и 3 обучители /Катя Кръстанова – психолог към Фондация „Асоциация Анимус“, Надя Кожухарова – психолог към Фондация „Асоциация Анимус“ и адв. Милена Кадиева – адвокат към Фондация „Джендър алтернативи“/

 

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

www.ngogrants.bg

 

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “ДА“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“