Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие

Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие

 • Тук може да проследите информацията за проект"Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие". Благодарим на колегите от медиите, които помагат до по-голям кръг от хора да достигне информацията за важните проблеми, които са на фокуса на този проект.

   

  Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие",
  Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз.

 • Проект "Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие",
  Договор BG05M9OP001-4.001-0132-C01

  Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз

  Период:                 03.10.2017 - 31.12.2018 година

  Водеща организация:        фондация „Джендър Алтернативи”

  Партньор:                SEXUAL VIOLENCE CENTER CORK

  Обща стойност:             198 225,42 лева

   

 • Осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз

  Период:                 03.10.2017 - 31.12.2018 година

  Водеща организация:        фондация „Джендър Алтернативи”

  Партньор:                SEXUAL VIOLENCE CENTER CORK

  Обща стойност:             198 225,42 лева


  ОБЩАТА ЦЕЛ на проектното предложение е да подобри транснационалното сътрудничество между Ирландия и България чрез трансфер и въвеждане на социални иновации и модели за активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи.