Фондация „Джендър алтернативи“ става част от пилотен проект "Изграждане на капацитет на ромското гражданско общество и засилване на участието му в мониторинга на националните стратегии за интеграция на ромите". Пилотният проект се управлява от Европейската комисия, Генерална дирекция "Правосъдие и потребители" (Генерална дирекция "Правосъдие"). Тя се координира от Централноевропейския университет (CEU) в партньорство с Европейската мрежа на ромските организации за миграция (ERGO), Европейския център за правата на ромите (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) и Ромския образователен фонд (REF).

Целта на пилотния проект е да допринесе за укрепване на механизмите за мониторинг на изпълнението на националните стратегии за интеграция на ромите чрез систематичен мониторинг от страна на гражданското общество. Добавената стойност на мониторинга на гражданското общество идва от независимия статут и практическия опит на участващите НПО. Пилотният проект има за цел да засили мониторинга по два ключови начина: чрез развиване на капацитета за мониторинг на политиките на участниците в гражданското общество и чрез подкрепа за изготвянето на висококачествени, всеобхватни годишни мониторингови доклади.

Прочети още: Граждански мониторинг на Стратегиите за ромско включване

В края на май 2017г. се състоя третата младежка среща по проекта „CONVEY – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата в дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите”.

Екипът на ФДА работи с 13 млади хора, доброволци към Младежкия Червен кръст – гр. Пловдив. Задачата им този път бе да развитят сюжета на онлайн симулативна игра за превенция на сексуалния тормоз и насилие. В третата среща, младежите имаха възможността да обсъждат различни ситуации, които отразяват причнинно-следствените връзки, свъзрани със сексуална злоупотреба над дадено лице. Идеята на играта е чрез симулация да се разберат основните стереотипи и причини за сексуалното насилие и по този начин младите хора да придобият знания и умения как да се предпазват и да избягват дадени ситуации.

Проектът навлиза в нова фаза – написването на играта от професионални програмисти. В края на годината, когато играта е готова, ще бъде тествана от младите хора, за да може продуктът да е максимално атрактивен и полезен за тях.

Проектът „CONVEY – Противодействие на  сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежи от училищата в  дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите“ е съ-финансиран от Програмата на Европайския съюз „Права, равнопоставеност и гражданство“ и е в процес на реализиране от организации в 6 държави от ЕС: CESIE (Италия), „Усмивката на детето“ (Гърция), „Надежда за децата“ (Кипър), „Център за борба срещу сексуалното насилие – Корк“ (Ирландия), Фондация „Джендър алтернативи“ (България), Градски съвет - Уестминистър (Великобритания).

 

В началото на юни (08-10.06.2017г.) в Брюксел, Белгия се състоя годишното събрание на организациите от най-голямата женска мрежа в Европа – „Европейско женско лоби“. Координаторката на „Джендър алтернативи“ - Рада Еленкова и Илиана Стойчева (Председателка на Българската платформа към Европейското женско лоби и Вице-председател на Европейското женско лоби) представиха организациите от Българската платформа към Европейското женско лоби.

В рамките на два дни, изпълнени с разнообразна програма и събития, българските делегатки имаха възможността да представят добри практики от българска страна по теми, свързани с борбата с насилието, основано на пола, дискриминацията и напредъка на жените в икономическия и технологичен сектор.  

Прочети още: Годишно събрание на "Европейското женско лоби"

В периода 12-19.05.2017г., 4-ма представители на ФДА – Милена, Рада, Емилия и Яница, посетиха Белград, Сърбия, за да се срещнат и обменят опит с журналисти и младежки работници. Обучението включи разнообразни теми и подходи, целящи да повишат капацитета на неправителствените организации при взаимодействието с медиите.

Главната цел на проекта е да се повишат стандартите при отразяването на новини и обществото да стане по-чувствително по джендър тематиката. НПО играят важна роля в този процес, като подсилват демокрацията, управлението и се грижат за спазването на човешките права в този процес.

Прочети още: ФДА взе участие в обучение по проект „Джендър подход в журналистиката и отразяването на новини“ по...

От 21 - до 27 март  2017г. двама представители от екипа на Фондация Джендър Алтернативи участваха в трейнинг на тема „ Овластяване на жените за равенство”, проведено в Малага, Испания. Основни цели на обучението бяха:                                                                                                                   - Да се подобрят компетенциите на участниците, за да се предприемат действия за подобряване на равенството и борба с насилието, основано на пола, особено при младите жени имигранти и / или от етническите малцинства; Изграждане на пространство за размисъл между младите хора и младежките работници относно параметрите, поведенията и нагласите, които имаме и произхождат от патриархалното общество и как влияят върху ежедневието ни;
- Обмен на опит, добри практики и методологии между организации и професионалисти, работещи за равенство и срещу насилието, основано на пола, от осем различни държави;
- Създаване на нови инструменти и образователни игри за улесняване на обучението и повишаване на осведомеността на младите хора относно равенството между половете и превенцията на насилието.

Участие взеха представители на осем държави, които се обучаваха по метода на учене чрез правено (learning by doing). Обучението беше по метода на неформално обучение, всички участници ежедневно подготвяха и представяха презентации. Представиха се презентации за състоянието на жените във всяка държава и разликата в заплащането на жените и мъжете. Участници се срещнаха с местни представители на властта. В заключителната част на обучението беше специално представена песен, подарена от испански музиканти, която се представи в двора на местно училище.

 

 

На 23.03.23017г., екип на ФДА се срещна с възпитаници на Математическата гимназия „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив. Поводът за срещата бе изпълнението на Програма за превенция и преодоляване на домашното насилие в училищата, изготвена в рамките на проекта „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие“. Експертите Рада Еленкова-Рашева и Деница Велкова работиха с 28 младежа на възраст 14-15г.

Учениците проявиха любопитство и желание за участие в предложените дейности от Програмата. Беше предвидена групова работа с цел запознаване  на учениците  с техните законови права, идентифициране на онези  детски права, които най-често биват  неглижирани  и нарушавани, открит и приятелски разговор за видовете домашно насилие.

На срещата бяха раздадени и брошури с телефони за контакт в случай, че се почувстват застрашени или искат да споделят своите преживявания.

Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие“

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 93-00-521/21.12.2016г., сключен с Министерство на правосъдието.

 

На 17.03.2017г., в Наблюдавано жилище за младежи напускащи институции се проведе интерактивна сесия по Програма за превенция и преодоляване на домашното насилие. На срещата присъстваха 4  момчета, настанени в институцията.

Събитието имаше за цел да запознае младежите с формите на домашно насилие и да им покаже модели за разрешаване на конфликтите със своите близки и семейства по мирен и ненасилствен начин. В рамките на един час се проведоха дейност за разчупване на леда и две ролеви игри, които дават възможност за повишаване чувствителността на участниците по темите за насилието, както и за трениране на умения- регулиране и  контрол на участниците в стресови ситуации /гняв, обида раздразнение/.

На срещата бяха раздадени и брошури с телефони за контакт в случай, че се почувстват застрашени или искат да споделят своите преживявания.

Сесията беше проведена от др. Надя Танева (експерт, Директор ДСП) и Рада Еленкова-Рашева (Експерт-ФДА).   

Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие“

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 93-00-521/21.12.2016г., сключен с Министерство на правосъдието.

Фондация „Джендър алтернтативи“ стартира безплатни курсове по английски език и компютърна грамотност за начинаещи.

Могат да се запишат всички жени, които са мотивирани да развиват своите умения и знания!

Курсовете ще се проведат в периода май-юни 2017г., два пъти седмично в нашия Ресурсен център.

Записвания до 27.04.2017г. на тел. 0894 33 79 48 – Рада

 

Специалният докладчик  на ООН по насилието срещу жени търси информация във връзка с подготовката на посещението си в България, запланувано за периода от 15 до 23 май 2017г.

Специалният докладчик  ще разгледа проблема с насилието над жени в широк  контекст, като се фокусира както върху неговите причини, така и върху последиците от това.

Специалният докладчик  ще проучи:

-          Различните проявни форми на насилие срещу жени;

-          Включването и приложението на международната и регионална правна уребда по въпросите на насилието срещу жени;

-          Реакцията на държавата и наличните мерки за противодействие на насилието над жени /конституционна, законодателна и институционална рамка, както и съгласуваността на реакцията на отделните сектори по въпроса за насилието над жени/

-          Начинът, по който дискриминацията по отношение на жените и дискриминиращите джендър стереотипи се отразяват на насилието над жени;

-          Пропуски и предизвикателства що се отнася до изпълнението на задълженията на държавата да елиминира насилието над жени /превенция, защита, наказване/;

-          Политическа и законодателна рамка и/или насоки, касаещи работните процедури досежно заповедите за защита и приютите, както и проблемните зони в това отношение;

-          Добри практики, целящи насърчаване на равнопоставеността между половете и елиминиране на насилието над жени, включително инициативи за набиране на информация с цел  превенция на убийството на жени/момичета, наред с всички други форми на полово обусловено насилие.

Прочети още: Покана за представяне на предложения: Посещение на Специалния докладчик на ООН по насилието срещу...

 

 

На 11.03.2017г., се проведе първа среща с младежи-доброволци в рамките на проекта „CONVEY – Противодействие на  сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежи от училищата в  дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите“.

 На срещата присъстваха 12 младежа на възраст от 16г. до 18г. Младежите са доброволци към Българския младежки червен кръст – гр.Пловдив. С провеждането на инициативата се постави началото по разработването на онлайн игра с цел повишаване на информираността и сензитивността към джендър стереотипите и тенденциозното представяне на жените/мъжете като сексуален обект. Онлайн играта ще бъде използвана като образователно следство за промяна на поведението и нагасите на младежите към насилието, тормоза и джендър стереотипите.

Младежите ще участват в общо 6 срещи за създаването на онлайн играта посредством своите възгледи за джендър стереотипите, сексуалното насилие и тормоз. Първоначално, консултантите ще дават идеи, информация и обратна връзка относно разработването на онлайн играта. Впоследствие, те  ще участват в тестването на създадения продукт.

            Интерактивната игра ще даде възможност на младежи на възраст 14-18г. самите те да развият конкретен сценарий, като избират измежду взаимозаменяеми персонажи и житейски съдби. Каквато и да е избраната от младежите комбинация, историята винаги ще съдържа определени фиксирани елементи, които ще дават знания на младите хора за основните когнитивни елементи, заложени в проекта. Така ще се повиши тяхната осведоменост за потенциалните рискове, свързани с джендър стереотипите и сексуализацията на жените и мъжете.

Проектът „CONVEY – Противодействие на  сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежи от училищата в  дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите“ е съ-финансиран от Програмата на Европайския съюз „Права, равнопоставеност и гражданство“ и е в процес на реализиране от организации в 6 държави от ЕС: CESIE (Италия), „Усмивката на детето“ (Гърция), „Надежда за децата“ (Кипър), „Център за борба срещу сексуалното насилие – Корк“ (Ирландия), Фондация „Джендър алтернативи“ (България), Градски съвет - Уестминистър (Великобритания).

Програмата JUSTROM е съвместен пилотен проект, изпълняван от Съвета на Европа и Европейската комисия в пет държави в Европа - България, Гърция, Ирландия, Италия, и Румъния.

Програмата дава възможност на уязвими социални групи, с фокус ромски жени, да се информират и защитят правата си чрез безплатни правни услуги и консултиране. Дейностите целят овластяване на целевите групи чрез повишаване на тяхната осведоменост и знания за съдебната система и институциите, където могат да подават жалби за дискриминация или друг вид нарушения на човешките права, включително срещу ранни/насилствени бракове, трафик на хора, домашно насилие, изселване/имотни въпроси, полицейско насилие и престъпления от омраза.

Прочети още: Представяне на Програмата JUSTROM