Фондация „Джендър алтернативи“ беше избрана измежду повече от 80 европейски организации, представили проекти за защита правата на жените, да представи своя успешна практика в рамките на проект CSO WINS.

В периода 03-10.04.2016 година, в Барселона – Испания, беше проведен трейнинг за увеличаване на капацитета на участниците в проекта за осъществяване на диалог за полова равнопоставеност.

Прочети още: Проект “Изграждане на капацитет в Южно-Средиземноморския регион за диалог и мониторинг на жените в...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

Дата: 25.03.2016 год.

Място: Заседателна зала на Община Петрич

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София

Тема: „Осигуряване на ефективно прилагане на законодателството за защита правата на децата - жертви на домашно насилие”

Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи" - Пловдив в партньорство с Фондация "Асоциация Анимус" - София.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

 

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

Прочети още: Семинар за обмяна на опит по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи...

На 29.03.2016 год. екипът на Фондация „Джендър алтернативи“ беше поканен да определи свой представител за участие в Междуведомствена работна група, която да подготви присъединяването на Република България към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция).

Поканата ни беше отправена от зам.-министъра на правосъдието г-жа Вергиния Мичева-Русева.

Прочети още: Междуведомствена работна група за подготовка на присъединяването на Република България към...

В периода между 11-12.02.2016г. адв.Емилия Мазнева, в качеството си на представител на Фондация „Джендър алтернативи” взе участие в семинар на тема„Последна практика на Европейския съд по правата на човека по семейни въпроси ”-Recent case law of the European court of Human rights in Family matters”/ организиран от Академията по европейско право. Обучението беше проведено в Страсбург в сградата на Съвета на Европа. Участие взеха юристи от цяла Европа, които посетиха също Европейския съд по правата на човека. Основен фокус  на обучението  бяха разграничаване  на частния и семейния живот според  Европейската конвенцията за защита на правата на човека, международно отвличане на деца, правата на двойките с различна сексуална ориентация и въпроси относно репродуктивните права - сурогатно майчинство, дарение на ембриони и достъпа на законен аборт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.eeagrants.org

Дата: 29.01.2016 год. - 10.00 часа

Място: Пресцентър на БТА - Пловдив

Организация: Фондация "Джендър алтернативи"

Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София

Тема: Представяне на финален отчет по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим справедливост на уязвими групи хора"

Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи" - Пловдив в партньорство с Фондация "Асоциация Анимус" - София.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

 

 Партньор: Фондация "Асоциация Анимус" - София (www.animusassociation.org)

Прочети още: Пресконференция №3 Представяне на финален отчет по Проект №BG05/755 "Заедно да осигурим...

На 20.01.2016 год. Фондация „Джендър алтернативи“ изготви писма до Министерски съвет, Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Комисията за защита от дискриминация и Омбудсмана на Република България със своето Становище относно нуждата от промени в законодателството касаещо обусловеното от пола насилие.

Към настоящия момент Законът за защита от домашното насилие и Наказателният Кодекс не защитават адекватно правата на жените пострадали от полово обусловено насилие, което е в противоречие с изискванията на Конвенцията на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Европейската Конвенция за защита правата на човека и основните свободи и правото на Европейския съюз, както и на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жени и домашното насилие.

Прочети още: Необходими са промени в законодателството касаещо насилието срещу жените

На 19.01.2016 год. Омбудсманът на Република България – г-жа Мая Манолова, организира Обществено обсъждане на Законопректа за Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, внесен от Министерски съвет в Народното събрание на 20.11.2015 год.

В обсъждането участваха Обудсмана на републиката, министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин, народни представители – председатели и заместник-председатели на релевантни комисии в Парламента, представители на Министерството на труда и социалната политика, НПО и медии.

От името на ФДА участие в обсъждането взе адв. Милена Кадиева.

Становището на ФДА относно предложения законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете можете да намерите тук:

Становището е представено и на вниманието на Министерски съвет и на Министъра на труда и социалната политика.

Втори преглед на Република България

В резултат на проведената 22-ра сесия на Универсалния Периодичен Преглед на ООН, осъществила се за България на 7 май 2015 год. в Женева, в рамките на която беше разгледан вторият доклад на държавата ни, през септември 2015 год. българското правителство прие да изпълни следните препоръки на ООН:

-          Да приеме закон за равните възможности на жените и мъжете;

-          Да продължи усилията си за осигуряване на ефективно приложение на Конвенцията на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените чрез пълно прилагане на законодателството засягащо полово базираното насилие, вкл. осигуряването на ефективно наказание за извършителите на насилие, спазвайки препоръките на Комитета за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

Прочети още: 22-ра сесия на Универсалния Периодичен Преглед на ООН по правата на човека

Фондацията "Джендър алтернативи" започва проект "Услуги на лица, пострадали от домашно насилие, и работа с лица извършители". Това оповести координаторът на проекта Рада Еленкова на пресконференция в пресклуба на БТА в Пловдив.
Проектът се финансира от Министерството на правосъдието и е с продължителност на една година. През този период хората, пострадали от домашно насилие, и насилниците, обърнали се към фондацията, ще получат безплатни юридически, психо-социални услуги, предвижда се и ефективна работа с извършителите на домашно насилие.
Фондацията "Джендър алтернативи" ще извърши за първи път в нашата страна едно изследване за прилагането на чл. 296, ал. 1 от Наказателния кодекс, който засяга нарушаването на заповедта за защита. Изследването ще бъде направено в Пловдивска област и ще се проследи колко заповеди за защита са издавани от съда за една година, колко от тях са нарушавани, по какъв начин се развиват, как приключват делата, образувани при нарушаване на заповедта за защита, както и дали има адекватно приложени наказания. "За съжаление в повечето случаи се правят проверки и разследвания и не се стига до наказателни производства", коментира адвокат Милена Кадиева - управител на фондацията "Джендър алтернативи".
От институцията настояват България по-скоро да ратифицира т. нар. Истанбулска конвенция и да направи законодателни промени, с които всички случаи на насилие вътре в семейството да се третират като престъпление от общ характер.
/НЗ/

Източник: Българска телеграфна агенция - http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/1246008

През декември 2015 год. беше изготвена статия относно връзката между ромите в България и трафика на хора.

Статията е изготвена в рамките на Проект„Трафик на хора: изход и реинтеграция, бариери и възможности”/HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005340, финасиран от Програма „Превенция и борба с престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни работи”/.

Статията може да намерите тук:

Проектът се изпълнява от Фондация "Джендър алтернативи",  по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-623/10.12.2015, сключен с Министерство на правосъдието.

Домашното насилие е широко разпространен проблем в България. Той засяга основно правата на жените и децата, които, бидейки уязвими групи лица, често не получават адекватна защита. Настоящият проект е фокусиран върху осигуряването на ефективна защита на правата и интересите на пострадалите чрез предоставянето на интердисциплинарни услуги – юридически и психо-социални консултации; ефективна работа с извършителите на домашно насилие в рамките на програма по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН; подобряване на уменията на прилагащите ЗЗДН и координиране на тяхната работа.

Продължителност на проекта: 13 месеца, начало -10.12.2015г.

Основни цели:
1. Да се осигури ефективна защита на пострадалите от домашно насилие;
2. Да се осигури ефективна работа с извършителите на домашно насилие;
3. Да се гарантира ефективно приложение на ЗЗДН и законодателството свързано с домашното насилие;
4. Да се постигне подобряване на уменията на прилагащите ЗЗДН при оказване на защита на пострадалите;
5. Да се подобри сътрудничеството между НПО, професионалистите и институциите, ангажирани с проблема „домашно насилие”.

Прочети още: Представяне на проект № 08-00-19/2015г. „Услуги за подкрепа на лица пострадали от домашно насилие...

Август 18, 2018