Фондация „Джендър алтернтативи“ стартира безплатни курсове по английски език и компютърна грамотност за начинаещи.

Могат да се запишат всички жени, които са мотивирани да развиват своите умения и знания!

Курсовете ще се проведат в периода май-юни 2017г., два пъти седмично в нашия Ресурсен център.

Записвания до 27.04.2017г. на тел. 0894 33 79 48 – Рада

 

Специалният докладчик  на ООН по насилието срещу жени търси информация във връзка с подготовката на посещението си в България, запланувано за периода от 15 до 23 май 2017г.

Специалният докладчик  ще разгледа проблема с насилието над жени в широк  контекст, като се фокусира както върху неговите причини, така и върху последиците от това.

Специалният докладчик  ще проучи:

-          Различните проявни форми на насилие срещу жени;

-          Включването и приложението на международната и регионална правна уребда по въпросите на насилието срещу жени;

-          Реакцията на държавата и наличните мерки за противодействие на насилието над жени /конституционна, законодателна и институционална рамка, както и съгласуваността на реакцията на отделните сектори по въпроса за насилието над жени/

-          Начинът, по който дискриминацията по отношение на жените и дискриминиращите джендър стереотипи се отразяват на насилието над жени;

-          Пропуски и предизвикателства що се отнася до изпълнението на задълженията на държавата да елиминира насилието над жени /превенция, защита, наказване/;

-          Политическа и законодателна рамка и/или насоки, касаещи работните процедури досежно заповедите за защита и приютите, както и проблемните зони в това отношение;

-          Добри практики, целящи насърчаване на равнопоставеността между половете и елиминиране на насилието над жени, включително инициативи за набиране на информация с цел  превенция на убийството на жени/момичета, наред с всички други форми на полово обусловено насилие.

Прочети още: Покана за представяне на предложения: Посещение на Специалния докладчик на ООН по насилието срещу...

 

 

На 11.03.2017г., се проведе първа среща с младежи-доброволци в рамките на проекта „CONVEY – Противодействие на  сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежи от училищата в  дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите“.

 На срещата присъстваха 12 младежа на възраст от 16г. до 18г. Младежите са доброволци към Българския младежки червен кръст – гр.Пловдив. С провеждането на инициативата се постави началото по разработването на онлайн игра с цел повишаване на информираността и сензитивността към джендър стереотипите и тенденциозното представяне на жените/мъжете като сексуален обект. Онлайн играта ще бъде използвана като образователно следство за промяна на поведението и нагасите на младежите към насилието, тормоза и джендър стереотипите.

Младежите ще участват в общо 6 срещи за създаването на онлайн играта посредством своите възгледи за джендър стереотипите, сексуалното насилие и тормоз. Първоначално, консултантите ще дават идеи, информация и обратна връзка относно разработването на онлайн играта. Впоследствие, те  ще участват в тестването на създадения продукт.

            Интерактивната игра ще даде възможност на младежи на възраст 14-18г. самите те да развият конкретен сценарий, като избират измежду взаимозаменяеми персонажи и житейски съдби. Каквато и да е избраната от младежите комбинация, историята винаги ще съдържа определени фиксирани елементи, които ще дават знания на младите хора за основните когнитивни елементи, заложени в проекта. Така ще се повиши тяхната осведоменост за потенциалните рискове, свързани с джендър стереотипите и сексуализацията на жените и мъжете.

Проектът „CONVEY – Противодействие на  сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежи от училищата в  дигитално обучение по въпросите на джендър стереотипите“ е съ-финансиран от Програмата на Европайския съюз „Права, равнопоставеност и гражданство“ и е в процес на реализиране от организации в 6 държави от ЕС: CESIE (Италия), „Усмивката на детето“ (Гърция), „Надежда за децата“ (Кипър), „Център за борба срещу сексуалното насилие – Корк“ (Ирландия), Фондация „Джендър алтернативи“ (България), Градски съвет - Уестминистър (Великобритания).

Програмата JUSTROM е съвместен пилотен проект, изпълняван от Съвета на Европа и Европейската комисия в пет държави в Европа - България, Гърция, Ирландия, Италия, и Румъния.

Програмата дава възможност на уязвими социални групи, с фокус ромски жени, да се информират и защитят правата си чрез безплатни правни услуги и консултиране. Дейностите целят овластяване на целевите групи чрез повишаване на тяхната осведоменост и знания за съдебната система и институциите, където могат да подават жалби за дискриминация или друг вид нарушения на човешките права, включително срещу ранни/насилствени бракове, трафик на хора, домашно насилие, изселване/имотни въпроси, полицейско насилие и престъпления от омраза.

Прочети още: Представяне на Програмата JUSTROM

 На 01.02.2017г. Фондация „Джендър алтернативи“ бе официално приета и се присъедини като пълноправен член към Национална Мрежа за Децата (НМД). В мрежата членуват над 140 неправителствени организации, работещи с и за деца в страната.

 Национална мрежа за децата работи за общество, в което всяко дете има свое семейство и се радва на най-добрите възможности за живот и развитие. Съществува хармония между секторните политики за детето и семейството и правата и благосъстоянието на децата са гарантирани. Мисията на Мрежата е да се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици.

 Трите основни приоритета на Стратегията на Мрежата са поставяне на детето в центъра на обществения живот, което включва както дейности по застъпничество за подобряване на политиките и практиките за деца и семейства, така и усилия за промяна на нагласите на обществото към правата на детето; детско и младежко участие; и развитие на Мрежата.

Организациите-членове на Национална мрежа за децата участват в планирането и осъществяването на дейностите на Мрежата, които според Стратегията могат да се разделят в четири големи направления на работа.

 Проектът „Мълчанието НЕ е злато“ протече в рамките на 4 месеца (01.09-31.12.2016г.). Той включи 7 организации, активни в 6 града в България - Фондация "Джендър алтернативи", Фондация "Подарете книга", Български хелзинкски комитет, Спортен клуб "Изида-Свиленград", Читалище "Делиорман-2014", Читалище "Умение-2003", Център "Споделеност". Етапите на изпълнение на проекта бяха логично организирани както следва:

1.            Координационна среща на участниците в Кампанията: Срещата се проведе в гр. Пловдив 16.09.2016. Участници в нея бяха представители на седемте организации, включени в Кампанията и представителка на Български фонд за жените. Общо 10 участника присъстваха. Срещата позволи на участниците подробно да обсъдят заложените дейности и документация, да разпределят ролите си, да изготвят подробен план-график на кампанията, за да се гарантира ефективното изпълнение на заложените цели и дейности. Срещата послужи и за  сплотяване на екипа и обмяна на опит – в приятелска и професионална атмосфера. Изготвен е протокол и присъствен списък от срещата.

2.            Съобщение до местните медии – Изготвено е общо прессъобщение, което е изпратено до всички участници в края на м. Септември, за разпространение на местно ниво. Съобщението е преведено на английски и е разпратено до международни женски организации. Общият брой реализирани публикации e: 39. 26 броя са публикациите в медиите по Кампанията; 9 са от организациите (без да броим брой публикации във Фейсбук); 4 броя са публикациите в международни информационни източници.

 3.            Онлайн кампания в социалните мрежи - В края на септември 2016г., се създава специално за кампанията Facebook страница “Мълчанието НЕ е злато”. Към 28 декември 2016г. Тя е «харесана» от 215 души. За целите на кампанията в социалните мрежи са изготвени 10 визуализирани послания с мотото на кампанията и инфографика. Страницата е използвана с информативна цел - за превенция на домашното насилие, търсене на помощ, популяризиране работата на организациите и изпълнението на проекта. Предстои тя да бъде активно използвана и да е продължение на общата работа.

4.            Застъпнически събития по градове по темите за насилието, основано на пола, домашното насилие и процесите на ратифициране на Истанбулската конвенция – Общо 11 събития бяха проведени в рамките на кампанията по градове. Те са както следва:

Прочети още: Приключи Кампанията "Мълчанието не е злато". Вижте постигнатите резултати!

 

 

Представяне на проект

«Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие»

 Проектът е фокусиран върху превенцията и преодоляването на домашното насилие сред децата и младежите, ефективна защита на правата и интересите на пострадалите чрез предоставянето на интердисциплинарни услуги – юридически и психо-социални консултации; ефективна работа с извършителите на домашно насилие в рамките на програма по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН; подобряване на уменията на прилагащите ЗЗДН и координиране на тяхната работа.

Период на изпълнение: 01.01. – 31.12.2017год.

 

Прочети още: Представяне на проект «Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие»

 Приключи проектът „Услуги за подкрепа на лица пострадали от домашно насилие и работа с лица извършители, изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-623/10.12.2015, сключен с Министерство на правосъдието.

 Домашното насилие е широко разпространен проблем в България. Той засяга основно правата на жените и децата, които, бидейки уязвими групи лица, често не получават адекватна защита.

Представяме Ви постигнатите резултати в края на проекта, фокусирани върху осигуряването на ефективна защита на правата и интересите на пострадалите чрез предоставянето на интердисциплинарни услуги – юридически и психо-социални консултации; ефективна работа с извършителите на домашно насилие в рамките на програма по чл. 5, ал. 1, т. 5 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН); подобряване на уменията на прилагащите ЗЗДН и координиране на тяхната работа.

Прочети още: Приклюжи Проектът „Услуги за подкрепа на лица пострадали от домашно насилие и работа с лица...

Премахването на насилието, основано на пола и насърчаването на равенството между жените и мъжете и недискриминацията са основни принципи на Европейския съюз. Европейската общност, към която България също принадлежи, споделя разбирането, че насилието срещу жените, включително домашното насилие и множествената дискриминация, е нарушение на човешките права. Това признание е залегнало в редица нормативни и стратегически рамки. Те не само поставят стандарти за равнопоставеност между половете, но насърчават държавата ни да работи в посока превенция актове на насилие срещу жени. Въпреки това, усилията на България за превенция и предотвратяване на тези негативни социални феномени не покриват изискванията на Европейския съюз и не могат да гарантират ефективна защита и спокойствие на много жени и момичета в България.

Прочети още: Призив за действие

Фондация „Джендър алтернативи“ беше избрана да участва в двустранна обмяна на опит с Джусур център за обучение и развитие (Триполи, Либия) в рамките на проект CSO WINS.

След проведения трейнинг в Барселона, между 4 и 9 април 2016 год., 24 организации от Южно-Средиземноморския регион имаха възможност да изготвят план за подобряване на условията на живот на жените в техния местен или национален контекст. Оценка на изготвените планове беше извършена в Алжир на 31.05.2016 год. и 8 организации бяха селектирани да осъществят своя кампания за подобряване участието на жените в обществения живот. В рамките на своята работа тези организации ще получат техническа подкрепа от експертите на проекта, както и подкрепа от ментор измежду 12 експертни организации, участници в инициативата. По този начин ще бъдат създадени 8 партньорства, чрез които ще се задълбочат взаимното учене и обмяната на добри практики в сферата на защита правата на жените.

Прочети още: Проект “Изграждане на капацитет в Южно-Средиземноморския регион за диалог и мониторинг на жените в...

 Ко-финансиран от Програма Права, Равнопоставеност и Гражданство на Европейския съюз

Продължителност: 01.09.2016 – 28.02.2019

Водеща организация: CESIE – Italy

Партньори:

Gender Alternatives Foundation – Bulgaria

“Hope for children” UNCRC Policy center – Cyprus                             

The Smile of the Child – Greece

Sexual Violence Centre Cork – Ireland

Westminster City Council – United Kingdom

Асоциирани партньори:

Прочети още: CONVEY – Противодействие на сексуалното насилие и тормоз: Привличане на младежите от училищата в...