Фондация
         Основен приоритет в дейността на институциите и гражданското общество е опазването на живота, здравето и имуществото на гражданите, охраната на обществения ред и сигурността на населението.


За тази цел, на 14.3.2012г., Управителят на Фондация „Джендър алтернативи“ – адв. Милена Кадиева беше поканена за участие в Местна Комисия за обществен ред и сигурност. В присъствието на журналисти беше подписан „Обществен договор за ред и сигурност“. Договорът е между Кмета на Район „Централен“ – г-жа Райна Петрова, Началника на IV РУП гр. Пловдив - гл. Инсп. Георги Георгиев, Началника на II РУП гр. Пловдив - гл. инсп. Пламен Узунов, Националния координатор по етническите въпроси – г-н Николай Йорданов и адв. Милена Кадиева – Управител на Фондация „Джендър алтернативи“.

В основните принципи на договора са очертани приоритетите, които целят конкретни мерки за обществената сигурност, действия за по добро взаимодействие и сътрудничество, непрекъсната координация и съгласуване на действията на страните по договора.
Изложен е и конретен план за действие. Основните направления, в които ще бъдат насочени усилията на Комисията са:
1.    Активно противодействие на престъпността, използвайки формите на индивидуалната и обща превенция;
2.    Намаляване и предотвратяване на пътно-транспортните произшествия;
3.    Стриктно спазване на Наредбата за осигуряване на Обществения ред;
4.    Превенция и преодоляване на домашното насилие.