На 17.10.2020г. в Пловдив се състоя пилотната фаза на обучение за професионалисти, част от проекта „No Gaps - транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“ (2018-2-ESO2-KA205-011654), финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.

     В Обучението участваха младежки и социални работници, ангажирани с пряката работа с уязвими групи жени и момичета от Пловдив и областта. Целта на обучението беше да се тества методология от специалистите, която съдържа необходимите знания и умения за успешна работа с жени от мигрантски или бежански произход чрез дейности, които целят тяхната интеграция в културен, социален и професионален аспект. В този контекст се представиха техники за изграждане на социални и граждански компетенции, които имат потенциала да помогнат на жените да разберат техните граждански права и задължения, както и да ги насърчат да участват активно в обществото. Фокус на работата беше пилотирането на иновативния наръчник за професионалисти „No Gaps“, който включва 5 направления за работа – „Междукултурна комуникация“, „Кариерно консултиране и насочване“, „Житейски план“, „Предприемачески умения“ и „Измерения на социалния пол“.

     След пилотирането на методологията, участниците (професионалисти и бенефициенти) ще извършат оценка на различни аспекти от нея. Целта е да се приложи на практика методологията, за да се провери как работи. Какви са техните силни и слаби страни и да получат данни за тяхната ефективност. Също така ще бъде добро изживяване за откриване и прилагане на подобрения.

      Вижте повече информация за методологията на сайта на проекта „No Gaps“. Друга важна част от проекта е иновативната база данни с добри практики за социално-трудова интеграция на жени от мигрантски произход, която представя европейския опит по темите.

     Проектът „No Gaps” има за цел да създаде интегрирана и широко приложима методология за интервенция на европейско ниво за професионалисти, работещи с млади жени мигрантки, търсещи убежище и бежанки.

     Консорциумът от партньори се състои от пет европейски организации - НПО „Гуарани“ (Испания), „Солидарност без граници“ (Испания), KEK IEKEP (Гърция), BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (Австрия), Фондация „Джендър алтернативи“ (България).

 

Следете за повече новини и интересна информация във Facebook на нашия

 

Проектът “No Gaps - транснационална методология за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанци“ (2018-2-ESO2-KA205-011654) се съ-финансира от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Tази публикация отразява вижданията само на авторите. Европейската комисия не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на нейното съдържание.

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека