На  02.10.2020г./петък/ от 17:00ч., се проведе Работилница с ромски жени и момичета, в град Пловдив, кв. „Изгрев“. В нея взеха участие представители на Фондация ДА - адв. Милена Кадиева – Управител, Любомира Цъцарова –социален работник, Анелия Йончева - юрист.

            От другата страна присъстваха ромските медиатори по проекта Митко Манолов и Красимир Ангелов, заедно с представителите на ромската общност .

             По време на Работилницата се

представиха дейностите по настоящия проект, какво се е свършило до момента и какво предстои да се случи. Анелия Йончева представи вече напълно завършеното Ръководство за овластяване на уязвими групи жени. Подробно се представи начина на създаване му и неговото съдържание.

            В ръководството може да откриете теоретична част с информация какво представлява домашното насилие, неговите форми, как да го разпознавате,  някои практически насоки, които да  се следват в случай на извършено домашно насилие, контакти на институции, Фондации, кризисни центрове, които работят тясно с жертви на домашно насилие, психологическа информация и добри практики. Ръководството е качено на страницата на Фондация „ДА“ и е публично достъпно.

           Работилницата отново успя да провокира участниците и се проведе една задълбочена дискусия на тема насилието над жени и момичета. Отчете се значителна промяна на мирогледа на жените от ромския етнос, след проведеното обучение. Работилницата завърши с положителен резултат от проведената среща и с обещание за бъдеща съвместна работа.

www.activecitizensfund.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Джендър алтернативи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека