Завърши работата по поредния етап от проекта на Фондация „Да“ - „ Осигуряване на ефективна защита от насилие, основано на пола, на жени и момичета от ромски произход“  Той е одобрен по първата сесия по Схемата за малки инициативи с тематичен приоритет: Подкрепа на правата на човека и е с продължителност 12 месеца. Проектът стартира на 06.02.2020 и приключва 06.02.2021. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да се осигури защита срещу насилие, основано на пола срещу ромски жени и момичета.

На 13.05.2020г. и 22.05.2020г. бяха проведени две Фокус групи една с представители от ромската общност и една с професионалисти. Въз основа на дискусиите от тях се събра информация, която послужи за изготвяне на Ръководство за овластяване на уязвими групи жени.

       

    Ръководството съдържа пълна информация за домашното насилие, какво представлява то, какви са неговите форми и как да се различават. Освен теоретична част в него има дадени и практически насоки какви стъпки да се предприемат в  случай, че Вие или Ваш близък сте станали жертви на домашно насилие, на кого да сигнализирате, къде се подава жалба, кои са компетентните институции, към които да се обърнете. В Ръководството ще намерите също информация какви са добрите национални и европейски практики.

      От началото на месец септември 2020г. Ръководството ще бъде качено на официалната страница на Фондация Джендър алтернативи и е публично достъпно за всички на територията на нашата страна.

www.activecitizensfund.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Джендър алтернативи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

 

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека