Фондация „ДА“ проведе две кръгли маси на 18.11 и 19.11 по проект: „BASE – приобщаващи услуги за подкрепа на деца с мигрантски или бежански статут в случаи на сексуално насилие или насилие, основано на пола“ (Ref. REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017-809952). Проектът е съ-финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020) на Европейския съюз.

   Проектът има за цел да допринесе за развитието и устойчивостта на приобщаващите услуги за подкрепа в случаи на сексуално насилие и насилие, основано на пола срещу момичета чрез овластяване на жени мигрантки/бежанки като медиатори на общността.

    На двете кръгли маси бяха представени специално разработени „Обучителна програма“ и „Програма за повишаване на капацитета“ при работа с мигранти, жертви на насилие. Тяхната цел е да се предложи цялостна и пълноценна концепция в помощ на работещите с мигранти. Бяха обсъдени структурата и съдържанието на програмите, тяхната приложимост и целесъобразност с оглед на ежедневните практики, с които се сблъскват професионалистите в своята работа на терен.

Юни 21, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека