Проведе се и последната среща с ромски граждани и специалисти на Фондация „Джендър алтернативи“ по проект „Знания за промяна“ финансиран от Български фонд за жените. При провеждане на психологическите и юридическите консултации на специалистите се наблегна най-много на здравните проблеми и предизвикателства свързани с: отсъствие на алтернативни форми на здравно обслужване и/или въвеждане на минимални пакети здравни услуги при здравнонеосигурените, липса на ефективна здравна профилактика и на специализиран индивидуален подход към болните, обвързване на здравните осигуровки със социалните помощи, труден контакт на пациентите със специалистите.

Откри се съществуваща необходимост от реализация на програми в областта на семейното планиране, сексуалното и репродуктивно здраве, въпреки че това е трудна тема и голяма част от тях трудно споделят за това.
Също така отбелязахме като една огромна нужда осигуряването и провеждането на широка разяснителни дейности за информиране на ромите за правата и задълженията им като здравноосигурени лица, за подобряване на здравните нагласи и поведение, повишаване на здравната информираност и ефекта от нея за подобряване на достъпа до здравни услуги.

Юни 21, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека