Eксперти на фондацията  и прокурори от Районна прокуратура гр.Пловдив проведоха фокус-група с жени преживели домашно насилие на 31.07.2019г. Срещата се осъществи по проект „Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие и мониторинг по приложението на ЗЗДН“ финансиран от Министерството на правосъдието.

Бяха обсъдени последните промени в Наказателния кодекс, касаещи домашното насилие, жените-участнички задаваха въпроси касаещи техни случаи. Баха коментирани също така достатъчно ли са защитени жертвите на домашно насилие. Дадоха се предложения за промени в ЗЗДН и нуждата от по-строги наказания за извършителите на домашно насилие. Беше коментирана и сензитивността на много от професионалистите работещи с жертви на насилие. Жертвите на насилие споделиха че в някои моменти не усещат подкрепа от органите на реда- в т.ч МВР. и че няма екипност в работата между съд и полиция. Един от представителите на Районна прокуратура гр.Пловдив сподели че масово са се увеличили случаите на подаване на жалби от мъже, но и в доста от случаите се спекулира. Разясни всъщност, каква е работата на прокурора в случаи на насилие и това че прокуратурата няма правомощия да извежда насилника от дома – това се прави от страна на полицията въз основа на издадена от съда заповед за защита от домашно насилие. Дадоха се предложения за промени в програмите за насилници.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. 93-00-158/21.05.2019г., сключен с Министерство на правосъдието.

 

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека