BASE (REC-AG-2017 / REC-RDAP-GBV-AG-2017) ще се занимава с необходимостта от противодействие на насилието срещу бежанки / мигрантки чрез развитие и устойчивост на стратегии за подхранване на приобщаващата комуникация и култура на доверие между специалистите в областта на подкрепата на жертви, семейства и общности, като по този начин се предотврати травматизацията на жертвите и се насърчава докладването на насилието. Насилието срещу жени и млади момичета не познава културни, географски или етнически бариери, няколко проучвания сочат, че някои групи са особено уязвими - жени мигранти и жени от етнически малцинства, жени, търсещи убежище и бежанки са сред тях.


     Проектът има за цел да допринесе за развитието и устойчивостта на приобщаващите услуги за подкрепа в случаите на насилие, основано на пола спрямо момичета чрез:
1. Овластяване на жените мигрантки / бежанки като културни съветници.
2. Изграждане на капацитета на професионалистите да комуникират и да отговарят на нуждите на момичетата мигрантки / бежанки и техните семейства.
3. Подкрепа и насърчаване на междусекторно, междудържавно сътрудничество.
4. Повишаване на осведомеността по проблема, неговите последствия и предоставяне на подкрепа.
     Продължителността на проекта е 24 месеца (януари 2019 - януари 2021 г.)
В партньорство участват девет организации от осем страни от ЕС. Това са: Лидер: Център за политика на КРС “Надежда за деца” (Кипър); Abif (Австрия); CESIE (Италия); Portuguesa Conversas de Psicologia - APCdP (Португалия); Фондация "Джендър алтернативи" (България) Център за семейни и детски грижи - KMOP (Гърция); Rinova Ltd (Великобритания); Научноизследователски център Копер (Словения).

Май 20, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека