Проектът "FIRST - Намиране, разследване, обезщетяване и подпомагане"  REC-AG-2017 / REC-RDAP-GBV-AG-2017 (Предотвратяване и борба с насилието въз основа на пола и насилието срещу деца), финансиран от Европейската Комисията, по 2017 Работна програма "Права, равенство и гражданство", е един от най-новите проекти, в които ФДА ще участва заедно с още шест организации от България. Продължителността на проекта е 24 месеца /17 септември 2018 – 17 август 2020/. Основните цели са:
·    Да се ​​увеличи  докладването на сексуално насилие и / или сексуален тормоз срещу деца, с подходящи механизми за улесняване на това в България;
·    Да се ​​увеличи броят на качествените услуги за подпомагане на жертвите на сексуално насилие и / или сексуален тормоз извън столицата на България;
·    Да се ​​предотврати сексуалното насилие срещу деца;

    Сексуалното насилие над деца е световен проблем. Децата са особено уязвими членове на обществото поради тяхната възраст, липса на опит и физическа и психологическа зрялост. По този начин те се нуждаят от специална защита от възрастните, за да запазят правата си и да осигурят тяхното правилно развитие, физическо и психическо здраве. Проектът ще се насочи директно към "Защита и подкрепа на жертвите на насилие, основано на пола и насилието срещу деца". Проектът ще се фокусира върху подобряване на отчитането на случаите на сексуално насилие спрямо деца, както и предоставянето на допълнителна подкрепа на децата, жертви на сексуално насилие. За да се подобри докладването, партньорите ще разработят уеб базирана платформа, съдържаща информация за различни видове насилие, представени по подходящ за възрастта начин.
   Уеб базираната платформа ще повиши осведомеността на децата по въпроса за сексуалното насилие и ще позволи на децата да докладват в случай, че се чувстват застрашени да станат жертва на насилие или ако вече са преживели сексуално насилие. Ценното, което ще донесе проектът на европейско равнище е именно разработването на лесен, достъпен за ползване и безплатен модел на онлайн докладване и учебни материали на местния език, които могат да бъдат приспособени в различен контекст европейския регион.

Юли 16, 2024

Включете ума си,

изключете насилието,

основано на пола, онлайн”

Проект "В защита правата на човека", финансиран от Фонд "Активни граждани"- България  в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека