ga logo bglogo MP


Фондация "Джендър алтернативи" започва проект “Програми за превенция и преодоляване на домашното насилие в малки и отдалечени населени места”. Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-166/17.05.2018г., сключен с Министерство на правосъдието.

Домашното насилие е широко разпространен проблем в България. Той засяга основно правата на жените и децата, които, бидейки уязвими групи лица, често не получават адекватна защита.

Проектът е фокусиран върху превенцията и преодоляването на домашното насилие сред децата и младежите, ефективна защита на правата и интересите на пострадалите чрез предоставянето на интердисциплинарни услуги – юридически и психо-социални консултации; ефективна работа с извършителите на домашно насилие в рамките на програма по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН; подобряване на уменията на прилагащите ЗЗДН и координиране на тяхната работа.
Период на изпълнение: 17.05. – 17.11.2018год.

 

Основни дейности:
1. Програма за превенция и преодоляване на домашното насилие в училищата в малки и отдалечени населени места в област Пловдив;
2. Юридическо консултиране на пълнолетни лица пострадали от домашно насилие;
3. Психо-социално консултиране на пълнолетни лица пострадали от домашно насилие;
4. Програма за работа с пълнолетни лица извършители на домашно насилие;
5. Семинар за обучение на представители на институциите и организациите прилагащи ЗЗДН;
6. Работен форум за популяризиране на програмата за работа с пълнолетни лица извършители на домашно насилие;
7. Изследване на приложението на ЗЗДН;
8. Информационни брошури.

Очаквани резултати:
1. Превенция на домашното насилие сред 200 деца  от малки и отдалечени населени места в област Пловдив;
2. Ефективна юридическа защита на повече от 50 лица пострадали от ДН;
3. Ефективна психо-социална защита на повече от 50 лица пострадали от ДН;
4. Ефективна работа с повече от 5 извършители на домашно насилие;
5. Проведен семинар с обучени 30 представители на институциите и организациите прилагащи ЗЗДН;
6. Проведен работен форум с участие на 15 представители на институции и организациите прилагащи ЗЗДН;
7.Публикувано и разпространено изследване за приложението на ЗЗДН;
8. Публикувани и разпространени брошури;
9. Постигнато по-ефективно приложение на ЗЗДН и законодателство свързано с ДН.