БФЖ лого

Фондация „Джендър алтернативи“ ще реализира проект финансиран от Български фонд за жените, след като спечели „Конкурс за подкрепа на проекти, насочени към превенция и преодоляване на насилието над жени и момичета“. Проектът ще бъде реализиран в периода март – юни 2018г.


Целта на проекта е да повиши знанията и уменията на деца от крайни квартали и младежи, напускащи институции в гр. Пловдив по темите за равнопоставеността между мъжете и жените, човешки права и социалното предприемачество чрез интерактивни обучения и практически работилници. Той адресира нуждата от усвояване на базисни умения за реализиране на пазара на труда като обвързва темите за насилието, основано на пола с важността от икономическа независимост на младите хора.
Предвижда се работа с ученици, а именно провеждането на 20 интерактивни сесии с 200 младежи от 2 училища в етнически населени райони в гр. Пловдив, както и 2 практически работилници с 15 младежа, напускащи институции.


Реализацията на проекта ще предостави на младите хора алтернативи за бъдещо развитие, като ги насърчи да продължават образованието си след завършването на 12-ти клас и да участват на пазара на труда чрез социално предприемачество, развиване на бизнес план и включване в доброволчески инициативи.


 В  проекта „Новите лидеи“ ще участват няколко обучители с дългогодишен опит, детски психолог, адвокат по човешки права с повече от 15- годишен стаж, както и доброволци.

ga logo bg