Фондация „Джендър алтернативи“ става част от пилотен проект "Изграждане на капацитет на ромското гражданско общество и засилване на участието му в мониторинга на националните стратегии за интеграция на ромите". Пилотният проект се управлява от Европейската комисия, Генерална дирекция "Правосъдие и потребители" (Генерална дирекция "Правосъдие"). Тя се координира от Централноевропейския университет (CEU) в партньорство с Европейската мрежа на ромските организации за миграция (ERGO), Европейския център за правата на ромите (ERRC), Fundación Secretariado Gitano (FSG) и Ромския образователен фонд (REF).

Целта на пилотния проект е да допринесе за укрепване на механизмите за мониторинг на изпълнението на националните стратегии за интеграция на ромите чрез систематичен мониторинг от страна на гражданското общество. Добавената стойност на мониторинга на гражданското общество идва от независимия статут и практическия опит на участващите НПО. Пилотният проект има за цел да засили мониторинга по два ключови начина: чрез развиване на капацитета за мониторинг на политиките на участниците в гражданското общество и чрез подкрепа за изготвянето на висококачествени, всеобхватни годишни мониторингови доклади.

Мониторингът се съсредоточава върху начина, по който се прилагат националните стратегии за интеграция на ромите на държавите-членки на ЕС. Те обхващат 9 тематични области и хоризонтални въпроси: управление, образование, заетост, здравеопазване, жилищно настаняване, борба с дискриминацията, борба с антиджипсизма, участие на ромите и равенство между половете.
Ние сме развълнувани да бъдем част от тази инициатива. Нашата кандидатура бе избрана измежду 89 други. За изпълнението на проекта в България са избрани 10 български неправителствени организации, които са: Амалипе Център за междуетнически диалог и толерантност, Фондация "Джендър алтернативи", Фондация „Инди-Рома 97“, Сдружение „Знание“-Ловеч, Асоциация „Ларго“, Национална мрежа за децата, Ресурсен център за образование и култура „ШАМ“, Академия за култура и образование, Ромска фондация "Искра", Свят без граници.