Специалният докладчик  на ООН по насилието срещу жени търси информация във връзка с подготовката на посещението си в България, запланувано за периода от 15 до 23 май 2017г.

Специалният докладчик  ще разгледа проблема с насилието над жени в широк  контекст, като се фокусира както върху неговите причини, така и върху последиците от това.

Специалният докладчик  ще проучи:

-          Различните проявни форми на насилие срещу жени;

-          Включването и приложението на международната и регионална правна уребда по въпросите на насилието срещу жени;

-          Реакцията на държавата и наличните мерки за противодействие на насилието над жени /конституционна, законодателна и институционална рамка, както и съгласуваността на реакцията на отделните сектори по въпроса за насилието над жени/

-          Начинът, по който дискриминацията по отношение на жените и дискриминиращите джендър стереотипи се отразяват на насилието над жени;

-          Пропуски и предизвикателства що се отнася до изпълнението на задълженията на държавата да елиминира насилието над жени /превенция, защита, наказване/;

-          Политическа и законодателна рамка и/или насоки, касаещи работните процедури досежно заповедите за защита и приютите, както и проблемните зони в това отношение;

-          Добри практики, целящи насърчаване на равнопоставеността между половете и елиминиране на насилието над жени, включително инициативи за набиране на информация с цел  превенция на убийството на жени/момичета, наред с всички други форми на полово обусловено насилие.

По време на визитата си Специалният докладчик ще отдели специално внимание на жени, които се натъкват на множествена дискриминация, включително жени в уязвима позиция или принадлежащи към групи в неравностойно положение, като например ромски или други малцинства, мигриращи жени и жени с увреждания.

В съответствие с установената практика на мандатоносителите, специалният докладчик приветства всички изявления или доклади, които неправителствените организации и други заинтересовани страни биха желали да представят за разглеждане в подготовката на това посещение, като например:

·         Скорошни аналитични доклади или проучвания на проявите и разпространението на насилието срещу жени в България;

·         Инфомация за правни, политически или програмни инициативи за противодействие на насилието срещу жени, включително наказателни или граждански мерки и дали тези мерки са подходящи или достатъчни;

·         Приоритетни проблеми/въпроси;

·         Предложения за среща с ключови държавни представители/институции в различни райони на страната;

·         Предложения за посещение на различни институции, кризисни центрове и организации в различни райони на страната;

·         Данни за контакт и среща с ключови НПО, представители на гражданския сектор, адвокати  в различни райони на страната.

Би било полезно да има и подробна информация относно усилията, предприети по отношение на превенцията, защитата, преследването и наказването на актове на насилие срещу жени.

По време на посещението, Специалният докладчик би желала да се срещне с представители на НПО, защитници на човешките права и други защитници, ангажирани с проблема насилие над жени. Графикът и местата за срещи с представителите ще бъде оповестен скоро.

 

Всички документи трябва да бъдат изпратени до 1.05.2017г. на vaw@ohchr.org.

Източник: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/CountryvisitBulgaria.aspx