На 20.01.2016 год. Фондация „Джендър алтернативи“ изготви писма до Министерски съвет, Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Комисията за защита от дискриминация и Омбудсмана на Република България със своето Становище относно нуждата от промени в законодателството касаещо обусловеното от пола насилие.

Към настоящия момент Законът за защита от домашното насилие и Наказателният Кодекс не защитават адекватно правата на жените пострадали от полово обусловено насилие, което е в противоречие с изискванията на Конвенцията на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Европейската Конвенция за защита правата на човека и основните свободи и правото на Европейския съюз, както и на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жени и домашното насилие.

 

В Становището си ФДА прави предложения за конкретни промени в ЗЗДН и НК. Предложенията на ФДА са изготвени съвместно с Районен съд – Пловдив и ОД на МВР-Пловдив.

Екипът на ФДА настоява за своевременна ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жени и домашното насилие.

Становището на ФДА може да намерите тук: