Втори преглед на Република България

В резултат на проведената 22-ра сесия на Универсалния Периодичен Преглед на ООН, осъществила се за България на 7 май 2015 год. в Женева, в рамките на която беше разгледан вторият доклад на държавата ни, през септември 2015 год. българското правителство прие да изпълни следните препоръки на ООН:

-          Да приеме закон за равните възможности на жените и мъжете;

-          Да продължи усилията си за осигуряване на ефективно приложение на Конвенцията на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените чрез пълно прилагане на законодателството засягащо полово базираното насилие, вкл. осигуряването на ефективно наказание за извършителите на насилие, спазвайки препоръките на Комитета за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените;

 

-          Да работи по-активно в сферата на защитата на правата на жените от полово базирано насилие, вкл. чрез информационни кампании и специализирано обучение на правоприлагащите органи;

-          Да осигури изследване на казуси засягащи правата на жените от различни форми на насилие и причините за неговото често реализиране, както и какви са причините такива казуси да не се докладват често;

-          Да осигури механизми за мониторинг на насилието, вкл. сексуалното насилие в семейството;

-          Да работи по-активно за защита правата на жените от домашно насилие;

-          Да създаде и приложи дефиниция за всички форми на дискриминация по отношение на жените, пряка и непряка.

Алтернативният доклад на Фондация „Джендър алтернативи“, представен в рамките на 22-та сесия на Универсалния Периодичен Преглед може да бъде намерен тук:

В допълнение:

Статистика и препоръки от УПП към България

Втори Универсален периодичен преглед по правата на човека в България – Министерство на външните работи