Със заключителна пресконференция и при голям медиен интерес, приключи проектът „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“, финансиран от Министерство на правосъдието.

За осем месеца екипът на фондация „Джендър алтернативи“ успя да реализира следните постижения, целящи гарантиране правата на пострадалите от домашно насилие граждани:


1.    Ангажиране на държавните институции в дискурса «домашно насилие» и «насилие, основано на пола». В състоялите се 4 работни срещи и 2 семинара са участвали общо 90 ръководители и представители на ключови държавни институции и НПО от пловдивски и петрички региони – Районен съд – гр.Пловдив, Окръжен съд – гр. Пловдив, Апелативен съд – гр. Пловдив, Районен съд- гр. Петрич, Районна прокуратура – гр. Пловдив, ОД МВР-Пловдив, ОС ИН – гр. Пловдив, сектор „Пробация“, Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Пловдив, КСУДС- Пловдив, Община Пловдив, Дирекция „Социална политика“ в Община Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Областен съвет на БЧК-Пловдив, МБАЛ „Св.Пантелеймон“ ЕООД Пловдив, МБАЛ „СВ.Мина“ ЕООД Пловдив, „Фонд ИГА“, ЦПК „Феникс“, Кризисен център за деца, жертви на трафик и домашно насилие, Кризисен център за жени и деца, пострадали от домашно насилие.


2.    Установяване на общо разбиране по проблемите на пострадалите от домашно насилие чрез създаване на възможности за обсъждане на основните пречки срещани в работата на съда, полицията и НПО при прилагане на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН);
3.    Подобряване на координацията между институциите, ангажирани с домашното насилие чрез участието на заинтересовани лица в създаването на Програма за работа с Пловдивски Районен Съд и с ОД на МВР-Пловдив в случаи на насилие срещу жени и домашно насилие;
4.    Постигане на дългосрочна ангажираност за сътрудничество между държавни институции и НПО чрез изготвени общи предложения за законодателни промени;
5.    Домашното насилие във фокуса на обществения интерес чрез регулярното разпространение на информация през медиите и интернет.

С изпълнените досега дейности, насочени към съдии от Районен и Окръжен Съд – гр. Пловдив и гр. Петрич, както и полицаи от ОД на МВР-Пловдив, считаме, че се достигна до повишаване на институционалната чувствителност по отношение на проблема „домашно насилие” и се подчерта значението и употребата на международните и европейски стандарти заедно с националната правна рамка в тази област. С проведените работни срещи се изпълниха потребностите на съда и полицията за подобряване на уменията им по прилагане на ЗЗДН с цел осигуряване на адекватна защита на правата на пострадалите.