Дейността се извършва в рамките на проект „Ефективно прилагане на Закона за защита от домашното насилие“, изпълняван по Договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ с рег. № 15-00-262/2014г., сключен с Министерство на правосъдието.

Бенефициент: Фондация „Джендър алтернативи“

На втората по рода си Работна срещабяха обсъдени правата на жертвите на домашно насилие в рамките на национални, международни и европейски правни механизми и стандарти за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие, Националната програма за превенция и защита от домашно насилие, ролята на различните институции в борбата срещу насилието, основано на пола и техните права и задължения

Основната дейност на работната група е обмяната на опит между участниците в защитата на правата на жертвите на домашно насилие и употребата на европейските и международни стандарти в тази област. По този начин се цели да се доведе както до защита на основните права на жертвите на домашно насилие, гарантиране ефективно приложение на ЗЗДН и законодателството, свързано с домашното насилие, така и до по-добре координирана работа на релевантните институции.

В края на проекта ще бъде публикувана Програма за работа с Пловдивски районен съд и ОД на МВР-Пловдив.

Срещата се проведе на 27.5.2015г. в ПУ „Паисий Хилендарски“. Участие в нея взеха съдии, прокурори, полицаи, адвокати, социални работници и психолози от гр.Пловдив.