Сексуалните и репродуктивни здраве и права заемат централно място в развитието на всеки човек. Те са неизменно свързани с други ключови социални категории като равнопоставеност между половете, човешки права, бедност, миграция, здравеопазване, климатични промени, динамика на населението, достъп до ресурси и храна, и др.

 Международната конференция, озаглавена „Сексуалните и репродуктивни права и здраве в контекста на новите глобални политики. Насърчаване на конструктивен диалог“ се състоя на 10 и 11 октомври в Брюксел, Белгия. Събитието беше организирано от EURONGOs.

Целта беше да се вдъновят неправителствени организации (НПО), структури на ООН, донори и правителствени представители, ангажирани с проблемите на жените и сексуалните и репродуктивни здраве и права активно да участват в подготовката за постигане на консенсус за предстоящите нови глобални политики, които ще бъдат приети след 2015г. Тези политики ще бъдат продължение на Целите на хилядолетието за развитие (ООН. 2000г.), Пекинската платформа за действие (Пекин 1994г.), Програма за действие, приета от Международната конференция за населението и развитието (Кайро 1994г.).

Конкретните цели на конференцията бяха:

1.     Да информира за текущите паралелни теми и процеси, които ще доведат до нови глобални политики след 2015г. и как темите за сексуалните и репродуктивни здраве и права могат да бъдат включени в тях;

2.     Да насърчи НПО и правителства активно да поемат лидерството в сферата на сексуалните и репродуктивните политики в оставащото време до 2015г.

3.     Да провокира диалог за начините за изграждане на политически консенсус в глобален мащаб относно сексуалните и репродуктивни здраве и права.

ФДА активно участва в глобалния диалог по темата и защитава интересите на жените в България и региона!