На 21 -22 май 2012г., координаторът на Ф“ДА“ Рада Еленкова беше поканена от европейската младежка доброволческа мрежа за сексуални и репродуктивни здраве и права - You ACT - да се присъедини към други активисти от цял свят в стратегически работен семинар, озаглавен “Advancing the SRHR agenda beyond 2014 and 2015: Forging a CSOs consensus to advocate within the ICPD and MDGs review”.

            Срещата се състоя в Брюксел, Белгия и беше организирана и финансирана от EuroNGOs и Rutgers WPF. Съорганизатори бяха Азиатско-тихоокеанския ресурсен иизследователски център за жени (ARROW) и Латино-американската и Карибска мрежа за женско здраве (LACWHN).

            Събитието предостави форум за засилване на политическия диалог между неправителствените организации относно дневния ред на сексуалните и репродуктивни здраве и права (СРЗП) и предприемане на конкретни и координирани съвместни действия. По-конкретно, достигна се консенсус относно напредъка на СРЗП след 2015г., в рамките за развитие на политически документи одобрени и прилагани от ООН.

            Освен че се очертаха нови и възникващи въпроси, както и се прие и пътна карта за координиране на действията в периода до 2015г., участниците в семинара изготвиха и план за създаването на „Платформа на гражданските организации“. Имайки предвид, че процесите, свързани с Рио+20, Целите на хилядолетието за развитие (MDGs) и Международната конференция на ООН за население и развитие (ICPD) не са изцяло взаимосвързани и до голяма степен са в процес на изграждане, се счита за необходимо да се създаде независимаПлатформа на гражданското общество, за да гарантира участието наНПО в бъдещето на сексуалните и репродуктивните здраве и права.

Събитието създаде пространство за творчески решения и плодотворен обмен на идеи и опит. Конструктивният диалог допринесе за ентусиазма и увереността за успех на всички участници в бъдещите дейности.

Европейската младежка доброволческа мрежа за сексуални и репродуктивни здраве и права - You ACT и Ф“ДА“ активно ще работят, за да се гарантира, че смисленото участие на младите хора е осигурено и се постига устойчив напредък по въпросите на СРЗП.