На 27.4.2012г., беше организирана работна среща от Фондация „Джендър алтернативи“ с дванайсет служители на 6-те РУП в гр. Пловдив. Срещата се състоя в Консултативния център за превенция и преодоляване на домашното насилие и дискриминиция на фондацията.

 Целта на събитието беше в рамките на работната програма чрез обсъждане на конкретни случаи, свързани с оказване на подкрепа на пострадали от домашно насилие, да се обменят добри практики, да се коментират и търсят решения на конкретно възникнали проблеми в работата на професионалистите.

Срещата протече динамично и ползотворно с активното участие на всички присъстващи участници. Казусите се разглеждаха през гледните точки на полицаите, юристите, психолозите и социалните работници като си даваха взаимно обратна връзка по отношение подобряване на мултидисциплинарния подход към пострадалите.Бяха обсъдени и пропуските в законодателната система като негативни аспекти, затрудняващи ефективната защита.

 С удовлетворение отбелязваме повишената чувствителност на служителите на ОД МВРгр. Пловдив по темата, свързана с домашното насилие, както и желание от тяхна страна да повишават квалификацията си в тази насока. С оглед на позитивните реакции от страна на участниците, екипът на Фондация „ДА“ планира подобни работни срещи да се превърнат в добра практика и за в бъдеще.