Обобщена информация за дейността на нашия екип през месец март 2012г.

 

 

За периода 1.3.2012г. – 31.3.2012г., 10 клиента са посетили Консултативния център на Фондация „Джендър алтернативи“. От тях, девет са жени.

Общият брой на предоставените услуги е 23, като 13 от тях са по програмата за психо-социално консултиране, а 10 са юридическите консултации.

Заведени дела:Броят на делата, по които е осигурено процесуално представителство с подкрепата на Фондация „ДА” е 4 – по реда на Закона за защита срещу домашното насилие и Семейния кодекс.

Като цяло, 8 клиентки са излезли от ситуация на насилие, съдейки по взетите решения от клиентите, заведените дела и присъдените спешни мерки за защита за тях и децата им.

Фондацията работи в сътрудничество с различни институции, ангажирани с проблема „домашно насилие“ и „дискриминация“ – Община Пловдив, Местна комисия за борба с трафика на хора, Районен и Окръжен съд – Пловдив, Районна и Окръжна прокуратура – Пловдив, ОД на МВР - Пловдив, Областна служба „Изпълнение на наказанията – Пловдив, ДСП-Пловдив, Отдел „Закрила на детето” – Пловдив, Център за обществена подкрепа-Пловдив, Комплекс за социални услуги за деца и семейства-Пловдив, БЧК-Пловдив, други НПО и експерти, ангажирани с проблема домашно насилие и дискриминация. Фондацията участва и в инициативи на Община Пловдив - Район „Централен“ и Район „Западен“ чрез подписване на „Обществени договори за ред и сигурност“.